Medlemsinfo

Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i BRF Avdragaren 4. Vi har försökt göra informationen så grundlig som möjligt, har man ändå frågor kan man självklart vända sig till styrelsen med dessa.

Andrahandsuthyrning

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning ligger nu under fliken Dokument. Underskriven ansökan kan läggas i brevlådan i port 149 alt. mejlas till brf.avdragaren4@gmail.com.

Uthyrning via sidor såsom airbnb och liknande är inte en godkänd andrahandsuthyrning. Varje andrahandshyresgäst ska godkännas på förhand av styrelsen, även för kortare perioder.

Ansvar

Då det ofta uppstår frågor kring vad som är bostadsrättsinnehavaren respektive föreningens ansvar vill vi förtydliga vad som gäller utifrån föreningens stadgar. (En tydligare lista finns bifogad.) Generellt kan man säga att föreningen ansvarar för underhåll av stamledningar (dvs fram till lägenheten) för vatten, avlopp, värme, ventilation samt elektricitet. Vidare ansvarar föreningen för skador som uppkommer pga läckage från stamledningar (dock ej om lägenhetsinnehavaren orsakat detta pga felaktig anslutning/koppling eller på annat sätt skadat ledningen).

Som boende ansvarar man för att omgående åtgärda uppkomna skador (och i förekommande fall underrätta styrelsen) vilka kan leda till skada på fastigheten. Denna skyldighet föreligger oavsett om åtgärderna är inom bostadsrättsinnehavarens eller föreningens ansvarsområde.

Bostadsrättsinnehavaren kan bli ersättningsskyldig för skada som åsamkas föreningen om åtgärder ej vidtas. Som boende ansvarar man för allt underhåll i själva lägenheten samt eventuella skador oavsett om dessa orsakats av gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare. Allt arbete ska utföras på ett fackmannamässigt sätt men som boende ansvarar man även om arbetet utförs av fackmän. Vi påminner därför återigen om att man enligt föreningens stadgar (§29) skall teckna och vidmakthålla hemförsäkring och tilläggsförsäkring, sk bostadsrättstillägg.

Förvaring

Cyklar, barnvagnar och andra lösa föremål får ej förvaras i trapphuset. Cyklar ska ställas framför huset eller i vårt cykelföråd som finns beläget en halv trappa ner i port 155.

Fastighetsskötsel

Föreningens fastighetsskötsel hanteras av Energibevakning och du kan kontakta dem via deras hemsida: https://energibevakning.com/

Förråd

Varje lägenhet har ett tillhörande vindsförråd.

Hemförsäkring/Tilläggsförsäkring

Det åligger bostadsrättsinnehavaren enligt föreningens stadgar (§29) att teckna och vidmakthålla hemförsäkring och tilläggsförsäkring, sk bostadsrättstillägg. Genom att teckna bostadsrättstillägg får du som bostadsrättsinnehavare ett egendomsskydd vid skador på din lägenhet, t ex vattenskada. Sådana skador betalas i regel av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring, men föreningen kan kräva dig på ersättning.

Jour

Vår förening har generellt en god ekonomi där våra huvudsakliga kostnader utgörs av fastighetsskatt och uppvärmning. En annan stor kostnad är fastighetsskötseln. En post som enkelt kan reduceras är jouruttryckningarna som generellt sett är mycket dyra och i en hel del fall gjorts i onödan. Naturligtvis kommer dessa kostnader till slut påverka vår ekonomi och därmed avgifterna.

Vi vill därför förtydliga att vid utnyttjande av fastighetsskötartjänsten kommer föreningen endast att ersätta arbeten som rör områden som är föreningens ansvar. Boende som ringer jouren för åtgärder som ligger inom bostadsrättsinnehavarens ansvarsområde kommer själva få betala för tjänsten direkt till Fastighetsägarna.

Kabel-TV

Föreningen är ansluten till kabel-TV via ComHem. Abonnemang beställs och betalas av lägenhetsinnehavaren själv. Com hem erbjuder bland många andra även bredband. Kontakta ComHem direkt för beställning.

Ljud och ordningsregler

Vi bor i ett ganska lyhört hus och alla måste acceptera att man hör sina grannar då och då. Styrelsen ber alla medlemmar att visa sina grannar respekt och inte ha hög ljudnivå sena kvällar eller andra tillfällen då det normalt sett borde vara tyst. Skulle någon bli mycket störd av sin granne uppmanar vi till dialog dessa grannar emellan och hjälper inte det ska styrelsen underrättas.

Senast 22.00 ska det vara tyst i huset med respekt för andra som vill sova, tänk på att gemensamma ytor, balkonger och trappuppgången fortfarande är väldigt lyhörda.

Namnskylt

Föreningen sätter upp namn vid till dörren så fort man blir antagen som medlem i föreningen, detta för att vi önskar en enhetlighet som förbättrar intrycket. Styrelsen beställer också ändring av namn på informationstavlan vid porten.

Brandsäkerhet

Under 2018/2019 har fastigheten haft en brandsäkerhetsgenomgång med åtgärder för bland annat utrymningsvägar, belysning, tätning och brandsläckare (i källaren och på vinden). Det är obligatoriskt för varje lägenhetsinnehavare att ha fungerande brandvarnare och föreningen rekommenderar även brandsläckare och brandfilt.

Nycklar

Nycklar till port måste beställas via föreningen. Var noga med att du fått överta samtliga nycklar från den tidigare lägenhetsinnehavaren!

Passersystem

Varje port har porttelefon och passerbricka för att komma in. Om du saknas i porttelefonen skickar du ett mejl till brf.avdragaren4@gmail.com för att bli tillagd.

Pappersinsammling

Tidningspapper och kartonger får man själv slänga vid allmänna returpappersstationer. De närmaste returpappersstationer finns på hörnet vid Bokbindarvägen/Bäckvägen.

Sopor

Hushållsopor slängs i sopptunnorna utanför port 151 eller i trapphusen. Där får endast slängas hushållsopor i väl tillslutna små plastpåsar. Det är förbjudet att trycka ner papperskassar eller andra skrymmande föremål eftersom det blir stopp i det smala röret och man får inte ner något mer. Var snäll och respektera detta, ingen vill ha illaluktande sopor i entrén! Var noga med att stänga och låsa luckorna i sopptunnorna utanför port 151.

Matavfall slängs i kärl avsedda för detta.

Tvättstuga

Tvättstugan är belägen en halv trappa ner i port 153. Bokning av tvättstugan sker på den digitala tavlan utanför tvättstugan med samma passerbricka som till porten. För att öppna tvättstugan vid tvättiden används passerbrickan. I övrigt gäller de gemensamma tvättregler som finns uppsatta i tvättstugan.

Renovering/Förändring av lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp, byta ut vitvaror i köket eller måla om (sk. Ytskicktsrenovering). Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. T ex om du vill ta ner en/delar av en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygglov för att få utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du börjar.

Tänk också på att ta hänsyn till de kringboende när du utför störande arbeten i lägenheten. Informera gärna närmaste grannarna personligen före. Kvällar samt nätter är det inte lämpligt att renovera eftersom fastigheten är väldigt lyhörd. Styrelsen kommer i dom flesta fall inte ha några invändningar mot en ombyggnation, däremot kan du få värdefulla råd inför din renovering. Medlem som utfört ombyggnad utan tillstånd kan bli skyldig att återställa lägenheten och om svartbygge befaras anmäls detta med eventuellt vitesföreläggande (detta gäller även efter en ev. försäljning).

Styrelsen

Styrelsen i BRF Avdragaren 4 väljs varje år på föreningsstämman och består av just nu sex ordinarie ledamöter. Styrelsen träffas cirka 1 gång per månad och har hand om allt som rör våra gemensamma intressen i BRF Avdragaren 4. I trapphuset i port 149 finns en brevlåda som kan användas för skriftlig kommunikation med styrelsen. Lättast är dock att kontakta styrelsen via brf.avdragaren4@gmail.com.

På hemsidan www.avdragaren4.se finns all information rörande fastigheten och oss som bor här. Säg gärna till om du tycker att något saknas.

Ventilation

Fastigheten har sk självdrag som är vanligt i gamla hus. Alla ventiler skall vara öppna för att detta skall fungera väl. Det är inte tillåtet att koppla fläktar (t ex köksfläkt) till ventilationen/utsugsrör i kök eller badrum! Den luft som trycks ut av en fläkt stör balansen och slutar oftast med att matos eller rök trycks in i någon annans lägenhet.

Värme

I vår fastighet har vi vattenburen värme, dvs det cirkulerar varmvatten i elementen den tiden på året då det är kallt.